top of page
WCOM_valk-01-01.png

TOGETHER WE ARE MORE

PROCESSING OF PERSONAL DATA

Suomeksi |  Auf Deutsch  |  In English

I vår koncern är moderbolaget WCOM-Group Oy personuppgiftsansvarig.  Våra koncernbolag är LVI-WaBeK Oy, Wa-Plan Oy och Metec Oy. WCOM-Group Oy för ett kollektivt register över de insamlade personuppgifterna.  Vi hoppas att kunderna läser denna integritetspolicy och om du använder våra tjänster godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Tjänsterna har också egna tjänstespecifika användarvillkor och integritetspolicyer som kompletterar koncernens gemensamma integritetspolicy. Om det finns tjänstespecifika tillägg hänvisar vi till integritetsmeddelandet för mer information om varje tjänsts integritetspolicy.

Behandling av personuppgifter i WCOM-Group Ltd:s tjänster:

WCOM-Group Group har åtagit sig att skydda integriteten för användare av sina tjänster i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning.


1. Vilka uppgifter om mig behandlas?
Vi samlar in personuppgifter om dig som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 i denna integritetspolicy.

Information som tillhandahålls av användaren eller personligt identifierbar information:
- Namn, telefonnummer, e-postadress
- Registreringsuppgifter som krävs för det digitala kontot, såsom användarnamn och lösenord eller annan unik identifierare, om tillämpligt.
- Information om kundåterkoppling, kontakter och annullering.
- tillstånd och samtycken
- Andra uppgifter som samlas in från användaren.

Uppgifter som observeras under användningen av tjänsterna:
- Användnings- och webbläsaruppgifter för tjänstens funktioner.
- Användningen av tjänsten: Den sida från vilken användaren har kommit till vår webbplats, enhetsmodell, unik enhets- och/eller cookie-identifierare, datainsamlingskanal (webbläsare, mobil webbläsare, app), webbläsarversion, IP-adress, sessions-ID, sessionens tid och varaktighet, skärmupplösning och operativsystem.
- Den observerade, inte inloggade, användaren identifieras vanligtvis med en cookie eller liknande identifierare.
- Platsuppgifter, t.ex. koordinater som beräknas från GPS- eller WLAN-åtkomstpunkter eller basstationer för mobiltelefoni, om användaren uttryckligen har godkänt detta.
- Andra uppgifter som samlas in med användarens samtycke.
- Uppgifter som härrör från användningen av tjänster eller andra uppgifter: Med härledda uppgifter avses uppgifter som analysen härleder från observerad användning av en tjänst och/eller från information som kunden själv tillhandahåller, t.ex. användarens eventuella intressen eller segmentering i en grupp av vissa typer av användare.

Innehållsdata, t.ex. mätdata och måldata i samband med en punkt-till-punkt vattenmätning.

2. I vilket syfte behandlas mina personuppgifter?
Vi använder personuppgifter för att betjäna våra kunder, upprätthålla kundrelationer och för marknadsföringsändamål. De används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

3. På vilken grund behandlas mina personuppgifter?
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse (kundrelation).

När vi skickar elektroniska marknadsföringsmeddelanden till dig behandlar vi dina uppgifter på grundval av samtycke eller på grundval av ett befattningsmandat som ingår i personens arbetsbeskrivning. Rättslig förpliktelse: Vi sparar faktureringsuppgifter under den period som krävs enligt lag för skatte- och redovisningsändamål.

 

4. Hur kommer mina uppgifter att lagras och aggregeras?
Vi lagrar uppgifter som observeras och härrör från användningen av tjänsterna på ett sådant sätt att användaren inte kan identifieras personligen.
För mer information om de tekniker och identifierare vi använder, se vår cookiepolicy.

 

5. Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?
Vi kommer endast att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i avsnitt 2 ovan, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer att spara uppgifter som observeras från användningen av tjänsterna i högst två år från insamlingsdatumet. Beroende på det syfte för vilket uppgifterna samlades in kan vi också behålla uppgifterna under en kortare period.

 

6. Vem behandlar mina personuppgifter?
Wcom-Group oys personal kan behandla personuppgifter i enlighet med den vid varje tidpunkt gällande personuppgiftslagen. Vi kan också lägga ut en del av behandlingen av personuppgifter på en tredje part, i vilket fall vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och i övrigt på lämpligt sätt.

 

Som en allmän regel överför vi inte uppgifter utanför EU och EES. Om vi överför uppgifter utanför EU eller EES kommer vi att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, bland annat genom att komma överens om sekretessfrågor enligt lagens krav, till exempel med hjälp av standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, och i övrigt genom att behandla personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

7. Kommer mina personuppgifter att överföras till tredje part?
Vi säljer, hyr ut eller lämnar inte ut personuppgifter till tredje part. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om behöriga myndigheter eller andra organ kräver det, i enlighet med gällande lagstiftning.


8. Hur skyddas mina personuppgifter?
Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, förstörelse eller annan olaglig behandling. Dessa inkluderar användning av brandväggar, krypteringsteknik, säkra utrustningsrum, lämplig åtkomstkontroll, kontrollerat beviljande och övervakning av åtkomsträttigheter, användning av krypteringsteknik, vägledning om behandling av personuppgifter och noggrant val av underleverantörer.

 

9. Används kakor och vad är de?
Vi kan samla in information om användarnas terminalutrustning genom cookies och annan liknande teknik, t.ex. webbläsarens lokala datalager. En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares terminal. Cookies innehåller ofta en anonym, unik identifierare som gör det möjligt för oss att identifiera och räkna antalet webbläsare som besöker vår webbplats.

 

10. Är det möjligt för någon annan att samla in information om mina besök?
Våra tjänster kan använda "sociala plugins", till exempel Facebooks gilla-knapp. Till exempel kan Facebooks sociala plug-in-knappar visas på vissa av våra tjänster, men deras innehåll kommer direkt från Facebook. När en besökare besöker vår tjänst känner Facebooks sociala plug-in-knapp av att användaren är inloggad på Facebook, och sidan visar sedan anpassat innehåll i plug-in-knappen som om användaren var på Facebook.com. Om användaren inte är inloggad på Facebook kommer de sociala plugins inte att visa det anpassade innehållet. Facebook kan samla in information om besökarens besök i enlighet med sin sekretesspolicy som gäller från tid till annan. Facebook kommer inte att avslöja den information som samlas in om du inte har gett ditt uttryckliga samtycke.

 

Våra tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser än de som anges ovan, men vi är inte ansvariga för sekretesspraxis eller innehållet på sådana webbplatser från tredje part. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats.

 

11. Vilken typ av inflytande har jag?
Användarna har rätt att granska de personuppgifter som lagras om dem. På användarens begäran kommer vi att korrigera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade för behandlingssyfte. Användaren kan uppdatera och/eller verifiera sina personuppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.

 

12. Kan denna integritetspolicy ändras?
Vi utvecklar ständigt våra tjänster och vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy genom att lägga ut ett meddelande på våra tjänster. Ändringar kan också baseras på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar innehållet i denna integritetspolicy.

 

13. Var kan jag kontakta er?
Kontakta oss i första hand via e-post på info(at)metec.fi.

Du kan också skicka förfrågningar om denna integritetspolicy och klagomål om målinriktning av reklam till följande adress.

WCOM-Group Oy
Tietosuoja
Koskelontie 22
02920 ESPOO 

bottom of page